دسترسی سریع

خدمات اداره کل 
تماس بامسئولین ادارات
اداره تدوین استاندارد:
سرکار خانم مهندس کتابچی
شماره تماس اداره: 1517 و 34917 و 3-33696221  داخلی: 169 - پست الکترونیک:  m.ketabchi@isiri.gov.ir
کارشناس تدوین استاندارد:  170
اداره تایید صلاحیت:
سرکار خانم مهندس صادقی پور
شماره تماس اداره: 1517 و 34917 و 3-33696221  داخلی: 179 - پست الکترونیک: m.sadeghipoor@isiri.gov.ir
کارشناسان تایید صلاحیت: 163
اداره نظارت بر کیفیت:
سرکار خانم مهندس غلامپور
شماره تماس اداره: 1517 و 34917 و 3-33696221  داخلی: 175 - پست الکترونیک: dabirkhanehgu@isiri.gov.ir
کارشناسان اجرای استاندارد: 176،  کارشناس نظارت آسانسور: 177
اداره ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی:
جناب آقای مهندس طالایی
شماره تماس اداره: 1517 و 34917 و 3-33696221  داخلی: 201 - پست الکترونیک:  h.talaee@isiri.gov.ir
کارشناس ارزیابی انطباق صادرات و واردات: 180
اداره ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی:
جناب آقای مهندس مهدی زاده
شماره تماس اداره: 1517 و 34917 و 3-33696221  داخلی: 208 - پست الکترونیک: a.mehdizadeh@isiri.gov.ir
کارشناس اوزان: 209
اداره آموزش و ترویج استاندارد:
سرکار خانم مهندس صمدی
شماره تماس اداره: 1517 و 34917 و 3-33696221  داخلی: 168 - پست الکترونیک: s.samadi@isiri.gov.ir
کارشناس آموزش: 172