1396/1/9 چهارشنبه فايلها
فرم انتخاب واحد نمونه.pdf 92.275 KB
فرم مدير كيفيت نمونه.doc 469.504 KB
پرسشنامه.doc 80.896 KB
درخواست.doc 29.696 KB
مدارك سينا.docx 16.794 KB
تعهدنامه مديرمرکزآموزشي.pdf 2.81 MB
چک ليست ارزيابي مراکز توسط کارشناس استاندارد.pdf 2.81 MB
چک ليست مدارک.pdf 2.81 MB
سوگند نامه.pdf 145.907 KB
فرم اطلاعات مرکز آموزشي.pdf 2.82 MB
فرم درخواست پروانه کارشناسي استاندارد.pdf 141.887 KB
فرم درخواست تمديد پروانه کارشناسي استاندارد.pdf 148.178 KB
فرم درخواست.pdf 2.81 MB
فرم ضوابط مراکز آموزشي همکار نمونه.pdf 160.423 KB
فرمت گواهينامه.pdf 2.81 MB
گزارش سالانه.pdf 2.81 MB
مستندات الزامي جهت شرکت در فرآيند انتخاب مرکز آموزشي همکار نمونه.pdf 103.946 KB
روش اجرايي صدور،تمديد پروانه استاندارد اجباري.pdf 891.148 KB
قرارداد صدور پروانه تشويقي.doc 64 KB