رویدادهای مهم آرشیو

انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه 1400

با عنایت به روش اجرایی انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه به شماره 251/143/د مطابق ضوابط ارزشیابی ذیل مقتضی است مدیران کنترل کیفیت واحدها پس از تکمیل فرم مربوطه به همراه مستندات کتبی  بصورت لوح فشرده تا 10خرداد  سال جاری به دبیرخانه اداره کل تحویل نمایند.بدیهی است مدارک ناقص یا مدرکی که پس از تاریخ فوق واصل شوندمورد ارزیابی قرار نخواهد گرفتمدیران کنترل کیفیت محترم واحد های تولیدی استان گیلان ، می توانند جهت رفع هر نوع ابهامی در ارتباط با تکمیل فرم پیوست به ادراه امور آموزش وترویج استاندارد گیلان مراجعه فرمایند.