دعوت از پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی اداره کل استاندارد گیلان جهت مصاحبه گزینش

بدینوسیله از  پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی اداره کل استاندارد گیلان با اسامی ذیل دعوت می شود، جهت مصاحبه گزینش مورخ سه شنبه 6 مهر 1400 در اداره کل استاندارد استان گیلان حضور داشته باشند.

1- فاطمه فتحی پور

2- راضيه اشجعی دلچه