رویدادهای مهم آرشیو

تمدید بازه زمانی اعلام شده برای متقاضیان تمدید پروانه کارشناسی استاندارد

با توجه به شرایط ویژه همه گیری ویروس کرونا و مساعدت ریاست محترم سازمان مقررگردید، کلیه کارشناسان استانداردی که از سنوات گذشته تاکنون نسبت به تمدید پروانه کارشناسی خود اقدام ننموده اند، فرصت دارند حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/10/30 درخواست های خود را در صورت اعلام نیاز آن اداره کل به همکاری آنان و تأمین مدارک و به شرط عدم تضییع سایر شرایط مندرج در آئین نامه ماده 15 قانون سازمان ملی استاندارد ایران، به ادارات کل استاندارد استان های محل استقرار خود ارسال نمایند. 

فایل های مرتبط:

اطلاعيه.pdfاطلاعيه.pdf